Projekt „Radosne przedszkole – mądry start”

 

Z okazji Świąt Wielkanocnych

życzymy spokojnych i ciepłych chwil

spędzonych w gronie najbliższych.

Niech ten wyjątkowy czas będzie

pełen miłości i wytchnienia

od trosk i obowiązków

oraz niech przyniesie wszelką pomyślność

zarówno w życiu osobistym,

jak i zawodowym

 

 

Dyrektor oraz pracownicy

z Przedszkola nr 7 ,, Bolek i Lolek”

w Koninie

 


 Dyrektor informuje, że Przedszkole nr 7 "Bolek i Lolek" w Koninie na czas strajku  będzie pracowało w formie dyżuru pełnionego przez dyrektora.

W przypadku braku możliwości zapewnienia wszystkim dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci

w przedszkolu Rodzice będą mieli możliwość pozostawienia dziecka w najbliższej placówce posiadającej jeszcze wolne miejsce.

O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.

Liczymy na Państwa wyrozumiałość i wsparcie.


Związek Nauczycielstwa Polskiego w imieniu pracowników wystąpił z żądaniami podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.

W przypadku braku możliwości spełnienia żądań ZNP z dniem 8 kwietnia 2019r. rozpocznie się ogólnopolski strajk pracowników oświatowych.

Do strajku przystępują również pracownicy naszego przedszkola.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z przepisami zaistnienie okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, jest usprawiedliwioną nieobecnością pracownika w pracy. Stanowi tak § 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1632). Dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy z tego powodu jest oświadczenie pracownika.

Okres usprawiedliwionej nieobecności rodzica w pracy z powodu zamknięcia przedszkola lub szkoły, jest okresem, za który pracownik otrzymuje zasiłek opiekuńczy. Wynika to z treści art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1368 ze zm.).


Informujemy, iż dyżury wakacyjne placówek przedszkolnych w roku szkolnym 2018/2019 będą pełnione w następnych przedszkolach:

 

LIPIEC

Przedszkole nr 4 "Biały konik", ul. Kryształowa 5, 62-500 Konin

Przedszkole nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi "Leszczynowa Górka", ul. Chopina 11, 62-510 Konin

 

SIERPIEŃ

Przedszkole nr 1 "Kosmatek", ul. Kopernika 14, 62-510 Konin

Przedszkole nr 25 "Bajka", ul. Kosmonautów 4a, 62-510 Konin

Przedszkole nr 14 im. Krasnala Hałabały, ul. Ks. B. Palenickiego, 62-510 Konin

 

Ważne!

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 18/2019 Prezydenta Miasta Konina z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie elektronicznego naboru dzieci do przedszkoli na rok szkolny 2019/2020, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin
1.Zapisy dzieci do przedszkoli dyżurujących w okresie wakacji przyjmują bezpośrednio dyrektorzy placówek dyżurnych do 31 maja danego roku, dotyczy to również dzieci uczęszczających do przedszkola, które w danym terminie pełni dyżur wakacyjny.
2. Potwierdzeniem przyjęcia dziecka do przedszkola dyżurującego w okresie wakacyjnym jest podpisanie przez rodziców/opiekunów prawnych deklaracji  w sprawie korzystania z wychowania przedszkolnego w  przedszkolu do 20 czerwca danego roku.
3. Dopuszcza się możliwość dokonywania dodatkowych zapisów dzieci do przedszkola pełniącego dyżur, w innych terminach, w miarę wolnych miejsc.  

 

Zarządzenie nr 18/2019 Prezydenta Miasta Konina z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie elektronicznego naboru dzieci do przedszkoli na rok szkolny 2019/2020, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin - pobierz

 

SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE AKTUALNOŚCI 


 

 W poczuciu troski o zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przed skutkami chorób zakaźnych.

W związku z powyższym  Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska oraz Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas kierują do Rodziców/Opiekunów list i  serdecznie proszą o zapoznanie się z nim- pobierz  


                       

Przedszkole Nr 7

"Bolek i Lolek" w Koninie

Wsparcie prawnicze dla rodziców:

Michał Majewski - Radca Prawny Konin

porady z zakresu prawa rodzinnego

62-510 Konin, ul. Kolejowa 30

tel. 63-242-14-67