• Kontrast
 • Tekst
 • Powiększenie
 • Skalowanie treści 100%
 • Aa Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%

Publiczne Przedszkole nr 7
"Bolek i Lolek" w Koninie

Oferujemy wysoką jakość usług edukacyjnych dostosowanych do potrzeb, poziomu i możliwości rozwojowych dzieci świadczonych przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

Podejmowane przez nas działania są zgodne z zadaniami oraz wymaganymi warunkami i sposobami realizacji nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 

Zajęcia w języku angielskim - zajęcia prowadzone we wszystkich grupach podczas realizacji podstawy programowej. Proces uczenia się języka u  dzieci to przede wszystkim rozwój sprawności takich jak: słuchanie, mówienie i śpiewanie. Z uwagi na wiek uczenia się języka obcego przez dzieci w pierwszej fazie polega na stopniowym rozwijaniu rozumienia ze słuchu i reagowania na język gestem, słowem. Dziecko, zatem winno rozumieć polecenia nauczyciela, pojmować ogólny sens prostych sytuacji komunikacyjnych i wypowiedzi, rozumieć nazwy wprowadzane na zajęciach. Druga faza uczenia się to nabywanie sprawności mówienia. Dziecko powtarza za n-lem pojedyncze słowa, potem zwroty, recytuje krótkie rymowanki, śpiewa piosenki, odgrywa scenki sytuacyjne. Dzieci uczą się języka bezstresowo, ale aktywnie przy wykorzystaniu wszystkich zmysłów. Zatem zajęcia najczęściej przybierają formę gier i zabaw słowno-muzycznych i ruchowych.

{gallery}oldimages/Zajeciadodatkowe/angielski2{/gallery} 

IMG 20210129 121109IMG 20210129 121156received 239921811031574received 439847067160370received 472529407248410received 754416238760489

Zajęcia plastyczne 

 {gallery}oldimages/PLASTYCZNE17{/gallery}

Zajęcia umuzykalniające - zawierają elementy edukacji muzycznej i rytmicznej, pozwalają rozbudzać u dzieci zamiłowanie do rytmicznego ruchu przy akompaniamencie muzyki lub śpiewie. Rozwijają pamięć muzyczną  i ruchową, umiejętność uczenia się melodii, zapamiętywania rytmów oraz następstw ruchów w powiązaniu z muzyką. Przyczyniają się do wykształcenia u dzieci uwagi, koncentracji, dyscypliny, przystosowania się do pracy w zespole oraz wpływają korzystnie na rozwój uzdolnień muzycznych dzieci.

 {gallery}oldimages/RYTMIKA17{/gallery}

Zajęcia ruchowe

{gallery}oldimages/RUCHOWE17{/gallery}

Zajęcia umysłowe

 {gallery}oldimages/UMYSLOWE17{/gallery}

Przedszkole tworzy sprzyjające warunki dla bezpiecznego samodzielnego eksperymentowania i doświadczania przez dzieci

Realizacja innowacji „Przedszkolak odkrywcą”, „W świecie techniki” 

{gallery}oldimages/Zajeciadodatkowe/badawcze{/gallery}

Realizując szereg projektów edukacyjnych placówka tworzy sytuacje sprzyjające rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie i bezpieczeństwo.

 • „Poznajemy nasz region”
 • „Akademia Aquafresh”
 • „Bezpiecznie z Bolkiem i Lolkiem”
 • Projekty we współpracy z SANEPID („Czyste powietrze wokół nas”, „Moje dziecko idzie do szkoły”, „Bądźmy zdrowi, więc działamy”)
 • „Dobre maniery przedszkolaka”
 • „Będę dzielnym przedszkolakiem"

 Dodatkowo prowadzone są:

Zajęcia plastyczne - opierają się na aktywności dziecka, wykorzystaniu jego naturalnej ciekawości i eksperymentowaniu z różnymi materiałami plastycznymi. Podczas tych zajęć dzieci czerpią zadowolenie z  faktu samodzielnego tworzenia prac plastycznych. Zajęcia dostarczają dzieciom określonej wiedzy na temat nowych technik plastycznych, zasad komponowania prac, możliwości wykorzystania niektórych środków wyrazu, ale też umożliwiają indywidualny, spontaniczny proces tworzenia.

Zajęcia teatralne

{gallery}oldimages/Zajeciadodatkowe/teatralne{/gallery} 

Zajęcia kształtujące motorykę małą

{gallery}oldimages/Zajeciadodatkowe/robotyka{/gallery} 

Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne

{gallery}oldimages/Zajeciadodatkowe/szachy{/gallery} 

Zajęcia taneczne – pomagają bardzo wcześnie wspierać i stymulować zmysły dzieci oraz rozwijać ich wrodzone talenty. Stwarzają dzieciom możliwość odpoczynku psychicznego, rozwijają prawidłowe postawy wychowawcze oraz  umiejętność radzenia sobie z trudnymi emocjami. Pozwalają wyładować agresję, a jednocześnie kształtują estetykę i harmonię ruchów oraz piękną sylwetkę. Są podstawą do dalszego kształcenia muzycznego i rozwijania wrażliwości muzycznej.

 {gallery}oldimages/Zajeciadodatkowe/tany{/gallery}  

Zajęcia logopedyczne - głównym celem zajęć prowadzonych przez logopedę jest objęcie systematyczną terapią dzieci wymagających pomocy w zakresie stwierdzonych zaburzeń i wad wymowy. Zajęcia pozwalają usprawniać kompetencje językowe tych dzieci, wyrównują ich szanse edukacyjne, a także wzmacniają wiarę we własne możliwości. Rozwijają również samoakceptację i kształtują pozytywną samoocenę. Rodzice powinni pamiętać, że sprawne posługiwanie się językiem ojczystym jest podstawą sukcesów szkolnych, a potem zawodowych.

{gallery}oldimages/Logopedia{/gallery}

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej prowadzone są w formie zabaw i gier ruchowych. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci u których stwierdzono wady postawy. Poprzez odpowiednio dobrane ćwiczenia niwelujemy już istniejące wady oraz zapobiegamy powstawaniu nowych wzmacniając określone grupy mięśniowe, kształtując naturalne krzywizny kręgosłupa, wyrabiają ruchliwość stawów. Podczas zajęć dzieci mają możliwość zaspokojenia naturalnej potrzeby ruchu. Aktywność ruchowa wprowadza ich w radosny nastrój, stanowi atrakcję i rozrywkę. Udział w zajęciach korekcyjnych przyczynia się do dobrego samopoczucia, daje dziecku pełną swobodę oraz korzystnie wpływa na kształtowanie nawyku utrzymania prawidłowej postawy.

{gallery}oldimages/Zajeciadodatkowe/korekta{/gallery}  

Nasze przedszkolaki cyklicznie uczestniczą w:

 • koncertach muzycznych prowadzonych przez profesjonalnych muzyków
 • spektaklach teatralnych przygotowanych przez aktorów teatrów dziecięcych
 • wycieczkach autokarowych do środowisk społecznych i przyrodniczych