• Kontrast
 • Tekst
 • Powiększenie
 • Skalowanie treści 100%
 • Aa Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%

Publiczne Przedszkole nr 7
"Bolek i Lolek" w Koninie

W roku szkolnym 2022/2023 placówka współpracuje z następującymi instytucjami działającymi na terenie Miasta Konina:

1. Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Koninie

 • Współpraca w zakresie:           

- Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

- Szkolenia, warsztaty, rady pedagogiczne dla nauczycieli i rodziców,

- Organizacja zajęć logopedycznych,

 • Działania przedszkola:  

- Kierowanie rodziców dzieci mających określone trudności rozwojowe na konsultacje ze specjalistami,

- Wykorzystanie oferty poradni w tym zakresie (szczególnie w zakresie diagnozy rozwoju dzieci);

 

2. Sąd Rodzinny w Koninie

 • Współpraca w zakresie:

- Zapewnienie ochrony praw dziecka,

 • Działania przedszkola:

- Występowanie z wnioskiem o objęcie kuratelą rodziców nie spełniających obowiązków rodzicielskich

                       

3. Ośrodki pomocy społecznej, MOPR

 • Współpraca w zakresie:

- Zapewnienie ochrony praw dziecka,

- Organizowanie pomocy dla dzieci z ubogich rodzin, zakup sprzętu do przedszkolnej kuchni, doposażanie sal w meble dziecięce,

 • Działania przedszkola:

- Występowanie z wnioskiem o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego,

- Zwalnianie wyznaczonych przez MOPR dzieci z opłat za posiłki;       

 

4. Szkoła Podstawowa nr 4 w Koninie

 • Współpraca w zakresie:

- Spełnianie obowiązku przedszkolnego,

- Organizacja zajęć lekcyjnych oraz imprez kulturalnych i sportowych dla przedszkolaków,

- Okazjonalne spotkania dyr. szkoły   i nauczycieli klas początkowych z RP i rodzicami dzieci P-7,     

 • Działania przedszkola:

- Informowanie dyrektora szkoły o spełnianiu lub nie spełnianiu przez dziecko 6-letnie obowiązku przedszkolnego,

- Przekazywanie informacji o poziomie rozwoju dzieci,

- Uwzględnianie w planowaniu pracy przedszkola spostrzeżeń nauczycieli SP,

- Wdrożenie grafiku wyjść grup starszych na zajęcia,

- Utrwalenie z dziećmi treści wychowawczych dotyczących zasad poprawnego zachowania obowiązujących podczas pobytu w szkole,

- Gromadzenie i analizowanie danych dotyczących absolwentów przedszkola; 

 

5. Nadleśnictwo Konin        

 • Współpraca w zakresie:

- Organizacja wycieczki edukacyjnej do leśniczówki

- Pozyskiwanie roślin do ogrodu przedszkolnego  

 • Działania przedszkola:

- Przygotowanie dzieci do wycieczki - utrwalenie zasad bezpieczeństwa , kulturalnego zachowania się podczas wycieczki, utrwalenie wiadomości przyrodniczych dotyczących ekosystemu leśnego oraz  ochrony przyrody,

- Sadzenie roślin wokół przedszkola;

 

6. Konińskie media   

 • Współpraca w zakresie:

- Informowanie lokalnej społeczności o pracy placówki,    

- Nagrywanie wywiadów, filmowanie uroczystości przedszkolnych;

 • Działania przedszkola:

- Dostarczanie zdjęć i notatek z ważniejszych wydarzeń i uroczystości przedszkolnych,    

- Przygotowanie dzieci do nagrań,

- informowanie lokalnej społeczności o pracy placówki,

- prezentacja w szerszym środowisku dzieci uzdolnionych artystycznie;

     

7. Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie  

 • Współpraca w zakresie:

- Organizacja umuzykalnienia, zajęć teatralnych i plastycznych dla dzieci, konkursów i  przeglądów dział. artystyst. przedszkoli,

 • Działania przedszkola:

- Udział dzieci w zajęciach organizowanych przez pracowników MDK,

- Przygotowanie dzieci uzdolnionych artystycznie  do udziału w konkursach i przeglądach organizowanych przez MDK,      

 

8. Koniński Dom Kultury

 • Współpraca w zakresie:

- Udział w lokalnych wydarzeniach kulturalnych,

 • Działania przedszkola:

- Realizacja projektu „Kino – Przedszkole”,

- Przygotowanie dzieci pod względem wychowawczym do udziału w konkursach i wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez KDK;    

  

9. Kino „Oskard”

 • Współpraca w zakresie:

- Realizacja projektu „Kino - przedszkole”

 • Działania przedszkola:

- Udział dzieci w edukacyjnych seansach filmowych;        

 

10. Kopalnia Węgla Brunatnego „Konin” w Kleczewie        

 • Współpraca w zakresie:

- Organizacja wycieczki edukacyjnej do kopalni,

- Spotkanie z górnikiem,    

 • Działania przedszkola:

- Zapoznanie dzieci z największymi lokalnymi zakładami pracy, przygotowanie dzieci do rozmowy i występów artystycznych dla gościa;    

 

11. Komenda Policji w Koninie

 • Współpraca w zakresie:

- Cykl spotkań edukacyjnych nt bezpiecznego poruszania się po drogach oraz  zachowania bezpieczeństwa w okresie ferii zimowych i wakacji,

 • Działania przedszkola:

- Przygotowanie dzieci do udziału w spotkaniach - teoretyczne przyswojenie zasad i przepisów bezpieczeństwa dotyczących pieszych oraz praktyczne ich zastosowanie; 

 

12. Muzeum Okręgowe w Gosławicach        

 • Współpraca w zakresie:

-Organizacja wycieczki i zajęć edukacyjnych,       

 • Działania przedszkola:

- Przygotowanie dzieci do udziału w zajęciach edukacyjnych; przed wyjazdem utrwalenie treści wychowawczych oraz zasad bezpieczeństwa obowiązujących dzieci podczas wycieczek;

 

13. Urząd Miasta Konina

 • Współpraca w zakresie:

- Organizacja wycieczki,

 • Działania przedszkola:

- Zwiedzanie Starówki, Ratusza, przygotowanie dzieci do spotkania z prezydentem oraz udziału w zajęciach edukacyjnych w Urzędzie Miasta,

- Wspólne z dziećmi przypomnienie zasad kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych;

 

14. Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie

 • Współpraca w zakresie:

- Organizacja wycieczki,

- Organizacja konkursu na selektywną zbiórkę surowców wtórnych,

 • Działania przedszkola:

- Przygotowanie dzieci do udziału w zajęciach edukacyjnych poszerzających znane im treści dotyczące ekologii,

- Stwarzanie warunków do praktycznego zastosowanie przez dzieci zasad kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych,

- Udział rodzin w zbiórce surowców wtórnych;

 

15. Straż Pożarna Konin         

 • Współpraca w zakresie:

- Organizacja wycieczki, spotkań strażaków z dziećmi na terenie przedszkola i PSP z Koninie     

 • Działania przedszkola:

- Przygotowanie dzieci do udziału  w zajęciach edukacyjnych,

- Stwarzanie dzieciom warunków do praktycznego wykorzystania znanych dzieciom zasad bezpieczeństwa podczas przemieszczania się ulicami miasta i kulturalnego zachowania się na zajęciach edukacyjnych;

 

16. Fundacja Podaj Dalej

 • Współpraca w zakresie:

- Organizacja pomocy dla osób niepełnosprawnych,

 • Działania przedszkola:

- Zbiórka plastikowych nakrętek;

 

17. Akademia Nauk Stosowanych w Koninie

 • Współpraca w zakresie:

- Współorganizacja Olimpiady Sportowej z Bokiem i Lolkiem,

 • Działania przedszkola:

- Organizacja praktyk studenckich,          

- Współpraca ze studentami i opiekunami kierunków sportowych;

 

18. MOSiR

 • Współpraca w zakresie:

- Współorganizacja Olimpiady z Bolkiem i Lolkiem w Hali Sportowej „Rondo”, sponsorowanie nagród dla przedszkoli           

 • Działania przedszkola:

- Przygotowanie dekoracji, zawodników reprezentujących przedszkole i kibicujących, poprowadzenie konkurencji sportowych

 

19. Konińskie Przedszkola:

 • Współpraca w zakresie:

- Przygotowanie dzieci do udziału w  Olimpiadzie z Bolkiem i Lolkiem,

 • Działania przedszkola:

- Powiadomienie przedszkoli o obowiązującym regulaminie Olimpiady, dostarczenie zestawu konkurencji dla poszczególnych grup wiekowych,

- Przygotowanie dzieci z różnych grup wiekowych o predyspozycjach sportowych do udziału w rywalizacji międzyprzedszkolnej;

 

20. Przedszkole nr 8 w Koninie

 • Współpraca w zakresie:

- Organizacja Międzyprzedszkolnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek,

- Współorganizacja szkoleń Rad Pedagogicznych,

 • Działania przedszkola:

- Przygotowanie dzieci uzdolnionych wokalnie do występów przed szerszą publicznością,

- Udział nauczycieli w różnych formach doskonalenia zawodowego;

 

21. Artystyczna Agencja Muzyczna Art- ES:  

 • Współpraca w zakresie:

- Organizacja comiesięcznych koncertów muzycznych dla dzieci   

 • Działania przedszkola:

- Podjęcie działań mających na celu przygotowanie dzieci pod względem wychowawczym do udziału w koncertach

 

22. Teatry Lalek, Teatry Dziecięce    

 • Współpraca w zakresie:

- Organizacja dziecięcych spektakli teatralnych na terenie przedszkola,

 • Działania przedszkola:

- Działania wychowawcze mające na celu przygotowanie dzieci do udziału
w przedstawieniach;

 

23. Wyższe uczelnie z Poznania, Torunia i Bydgoszczy

 • Współpraca w zakresie:

- Organizacja praktyk studenckich,          

 • Działania przedszkola:

- Opieka nad studentami kierunków pedagogicznych;

 

24. Dom Pomocy Społecznej w Koninie        

 • Współpraca w zakresie:

- Organizacja Dnia Babci i Dziadka na terenie DPS          

 • Działania przedszkola:

- Zorganizowanie uroczystości wyjazdowej dla pensjonariuszy – prezenty, część artystyczna,

- Umożliwienie dzieciom prezentowania nabytych umiejętności przed szerszą publicznością;

 

25. Sanepid    

 • Współpraca w zakresie:

- Realizacja programów zdrowotnych,      

 • Działania przedszkola:

- Realizacja treści programowych - przygotowanie uroczystości, konkursów i zajęć,

- Współpraca z rodzicami w zakresie organizacji działań o tematyce zdrowotnej,

- Pisanie sprawozdań i zdawanie relacji z realizacji programu w Sanepidzie;

 

26. Firma „Nasz Dom”         

 • Współpraca w zakresie:

- Udział w ogólnopolskiej akcji charytatywnej „Góra Grosza”,

 • Działania przedszkola:

- Organizacja akcji na terenie przedszkola -  zbiórka pieniędzy przez przedszkolaków na rzecz dzieci potrzebujących pomocy;

 

27. Biblioteka Dziecięca

 • Współpraca w zakresie:

- Organizacja zajęć edukacyjnych

 • Działania przedszkola:

- Przygotowanie dzieci pod względem wychowawczym do udziału w tematycznych zajęciach edukacyjnych

 

28. Poradnia Diabetologiczna w Koninie       

 • Współpraca w zakresie:

- Objęcie opieką dziecka chorego na cukrzycę oraz jego rodziców opieką,

 • Działania przedszkola:

- Organizacja „Dnia Cukrzycy” w przedszkolu. Udział dzieci w zajęciach edukacyjnych, współpraca z rodzicami dziecka przewlekle chorego;

 

29. Urząd Pracy w Koninie      

 • Współpraca w zakresie:

- Organizacja praktyk w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Kapitał ludzki”, 

 • Działania przedszkola:

- Opieka nad praktykantami odbywającymi staż w przedszkolu,

 

30. Galeria „Wieża Ciśnień”  

 • Współpraca w zakresie:

- Organizacja zajęć edukacyjnych 

 • Działania przedszkola:

- Udział dzieci w wernisażach, poznawanie twórczości wybranych artystów;