Projekt „Radosne przedszkole – mądry start”

Będę dzielnym przedszkolakiem

TEMATYKA KOMPLEKSOWA

I. Grudniowe życzenia.

II. Zimno, coraz zimniej.

III. Święta za pasem.

IV. Świąteczne tradycje.

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA M-ĄC GRUDZIEŃ 2018r.

1. Rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej. Kształtowanie myślenia przyczynowo – skutkowego.

2. Kształtowanie poczucia empatii i troski.

3. Rozwijanie ekspresji ruchowej; zapoznanie ze zwyczajem mikołajkowym.

4. Rozwijanie postawy szacunku i właściwych zachowań społecznych; utrwalenie nazw zwierząt; wzbogacenie wiedzy przyrodniczej.

5. Doskonalenie umiejętności liczenia i porównywania liczebności zbiorów; rozwijanie sprawności manualnej.

6. Ćwiczenia mięśni narządów mowy na wyrazach dźwiękonaśladowczych.

7. Poznanie różnych materiałów; posługiwanie się określeniami: miękki, szorstki.

8. Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej, ruchowej i motorycznej; poznanie zasad odpowiedzialnego dokarmiania zwierząt.

9. Kształtowanie postawy gotowości do pomagania, wykonywania czynności porządkowych.

10. Rozwijanie sprawności manualnej; kształtowanie poczucia estetyki; doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej.

11. Doskonalenie umiejętności różnicowania długości oraz stosowania określeń: długi, krótki; dostrzeganie regularności, odwzorowywanie i kontynuowanie rytmów.

12. Zapoznanie z tradycjami i zwyczajami Bożego Narodzenia; rozwijanie zmysłów dotyku i węchu.

WIERSZE I PIOSENKI

„Prezent dla Mikołaja” D. Gellner

A ja się bardzo, bardzo postaram

i zrobię prezent dla Mikołaja.

Zrobię mu szalik piękny i nowy,

żeby go nosił w noce zimowe.

I żeby nie zmarzł w szyję i w uszy,

gdy z burej chmury śnieg zacznie prószyć.

Niech się ucieszy Mikołaj Święty,

tak rzadko ktoś mu daje prezenty.

KOLĘDA "Wśród nocnej ciszy"

Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi:

Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi!

Czym prędzej się wybierajcie,

Do Betlejem pospieszajcie Przywitać Pana.

Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie

Z wszystkimi znaki danymi sobie.

Jako Bogu cześć Mu dali,

A witając zawołali Z wielkiej radości:

Ach, witaj Zbawco z dawna żądany,

Cztery tysiące lat wyglądany

Na Ciebie króle, prorocy Czekali,

a Tyś tej nocy Nam się objawił.

I my czekamy na Ciebie, Pana,

A skoro przyjdziesz na głos kapłana,

Padniemy na twarz przed Tobą,

Wierząc, żeś jest pod osłoną Chleba i wina.

WARTO PRZECZYTAĆ

INTELIGENCJA EMOCJONALNA U DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

Inteligencja emocjonalna to cecha umożliwiająca dziecku skuteczne zachowanie się wobec ludzi, zadań, sytuacji. Charakteryzuje się samokontrolą, zapałem, wytrwałością, zdolnością do motywacji. Jest to:

- empatia

- zdolność odczuwania stanów emocjonalnych innej osoby,

- umiejętność wyrażania i rozumienia uczuć,

- umiejętność kontrolowania własnych emocji, np. złości, - niezależność ,

- umiejętność dostosowania się do zmian,

- zdolność budzenia sympatii,

- umiejętność rozwiązywania problemów międzyludzkich,

- wytrwałość, - przyjazny stosunek do ludzi i świata,

- okazywanie szacunku innym,

- asertywność

Emocjonalność człowieka jest uważana jako wrodzona zdolność i należy ją kształtować przez całe życie. Inteligencja emocjonalna kształtuje się już od samego urodzenia dziecka i z chwilą przyjścia na świat rodzice są nieodłącznym elementem rozwoju ich osobowości. Rodzice są najważniejszym ogniwem rozwoju emocjonalności dziecka. Codzienny kontakt z rodzicami nawet ten najmniejszy ma ogromnie ważne znaczenie, ciągłe powtarzanie tych samych zwrotów, zachowań wpływa na emocjonalny światopogląd i umiejętności każdego dziecka a tym samym na kształtujący się charakter. By wychować dziecko inteligentnie emocjonalne sami muszą być dla nich przykładem. Rodzice powinni się przyznawać do swoich błędów, akceptować i darzyć pełną miłością swoje dzieci. Życie rodzinne nie powinno być nudne i napiętnowane trudnościami.       To, w jaki sposób zostaną wychowane przez rodziców z pewnością zaowocuje w przyszłości. Rodzina jest ważnym i najważniejszym ogniwem w rozwoju obszarów inteligencji emocjonalnej, każde dziecko jednak rozwija się inaczej i dla każdego dziecka należy poświęcić odpowiednią ilość czasu. Rodzice powinni uczyć od najmłodszych lat radzić sobie z własnymi uczuciami, wtedy ułatwia to dziecku orientować się w zakresie stanów emocjonalnych, doświadczonych przez innych ludzi. Dzięki temu uczą się również panowania nad gniewem, umieć przepraszać, radzić sobie ze stresem. Od najmłodszych lat należy rozmawiać z dzieckiem na temat reguł obowiązujących w społeczeństwie. Nie wyśmiewaj leków dziecka, rozmawiaj o swoich emocjach, pomóż maluchowi w nazywaniu swoich uczuć. Należy rozwijać wyobraźnię poprzez wcielanie się w różne postacie i odgrywanie scenek. Konieczność wcielenia się w kogoś innego uczy malucha przyjmowanie perspektywy patrzenia na innych ludzi. Zadawaj pytania dziecku, jak się czuje,    co by czuło, gdyby coś się stało, jak zachowałoby się na miejscu np. bohatera jakiejś książeczki. To uczy dziecko akceptować własne wady i niedoskonałości. Nie stawiaj zbyt wygórowanych wymagań, by nie przestało wierzyć we własne możliwości. Należy zachęcać dziecko do nawiązywania kontaktów i zawierania przyjaźni. Podkreślaj rolę przyjaciela w życiu człowieka. Trzeba również uczyć dziecko radzenia sobie z negatywnymi emocjami, ze stresem, frustracją. W rodzinie ważna jest otwartość uczuć. Nie żałujmy słowa” kocham”. Należy mówić te słowo z odpowiednio ciepłym, głosem, z dużą czułością, by dziecko otrzymało pozytywny ładunek emocjonalny. I by mogło nauczyć się prawidłowego znaczenia słowa „kocham”. O rozwoju każdej umiejętności wchodzącej w skład inteligencji emocjonalnej decyduje wszystko, co dzieje się w okresie obejmujących kilka lat dzieciństwa. Okres ten jest przedziałem czasowym w którym można pomóc dziecku wykształcić dobre nawyki emocjonalne. Należałoby wyposażyć dzieci w takie sposoby okazywania i odbierania uczuć z którego będą mogły korzystać w przyszłości w kontaktach z najbliższymi: rodzicami, przyjaciółmi, współpracownikami. Umiejętności emocjonalne jak np. panowanie nad impulsami i prawidłową interpretacją sytuacji społecznych można się wyuczyć. Kontakt emocjonalny między dzieckiem            a rodzicem zwłaszcza matką ma ogromne znaczenie dla prawidłowego rozwoju dziecka sprzyja kształtowaniu się określonych postaw, zachowań. Niestety jest tak, że współczesna rodzina, traci na swej uniwersalnej wartości: szybkie tempo codziennego życia, troska o warunki ekonomiczne nadały sens czynnikom warunkującym życie wielu rodzin, a tym samym poszerzały krąg problemów opiekuńczo-wychowawczych. Do 6 roku życia dziecko lepiej potrafi zrozumieć własne emocje i innych osób, mówienie              o emocjach jest zdecydowanie prostsze. Wiek przedszkolny jest związany z przeżywaniem różnorodnych i zróżnicowanych uczuć. U dzieci 6-letnich dobrze rozwinięte są takie emocje jak: wstyd, wina, duma, zakłopotanie i zazdrość. Inteligencję emocjonalną, możemy rozwijać już u dzieci w wieku przedszkolnym. Jej problematyka wiąże się z czterema obszarami tematycznymi: - rozwojem etycznym, - empatię i troska o innych ludzi, - uczciwością moralnością - zdolnością rozwiązywania problemów Rozwój etyczny to umiejętności dotyczące moralności, odróżniania zachowania dobrego od złego, zdolność opieki nad innymi i dzielenia się, uprzejmość. Rozwój etyczny obejmuje także odczuwanie różnych emocji: wstydu, poczucia winy, gniewu w obliczu łamania zasad moralnych Empatia i troska o innych ludzi związana jest ze zdolnością do miłości. Zdolność do odczuwania emocji innych i troska to dwie najważniejsze cechy kształtujące rozwój moralny dziecka. Uczciwość i moralność. Wraz z wiekiem dzieci zaczynają rozróżniać        i stopniować rodzaje kłamstw, pewne z nich uznając za gorsze. Dziecko przedszkolne najczęściej ucieka do kłamstwa, aby ukryć, że coś mu nie wyszło lub czegoś jeszcze nie potrafi. Kłamie, gdy chce zwrócić na siebie uwagę i gdy bojąc się konsekwencji, chce uniknąć odpowiedzialności. Dopiero w wieku 4 lat dzieci zaczynają rozumieć, że oszustwo jest czymś złym. Dziecko w przedszkolu wchodzi w swój pierwszy świat, zdobywa doświadczenie w wyrażaniu i odbiorze emocji i uczuć. Wśród licznych, rekomendowanych przez specjalistów ćwiczeń, na uwagę zasługuje kilka technik, które rodzice z powodzeniem mogę samodzielnie wykorzystywać w domu. Podstawową zasadą jest łączenie elementów gry zabawy z modelowymi sytuacjami zaczerpniętymi z życia codziennego. Należy zadawać dziecku pytanie- „ Jak byś się czuł gdyby okazało się, że……” , „ Co zrobiłbyś na miejscu…..”. Jeżeli nie masz gotowych pomysłów skorzystaj z literatury- opowiadając bajkę pytaj, dlaczego bohater tak postąpił, dlaczego w danej sytuacji towarzyszyły mu takie a nie inne uczucia. Czytając dziecku książkę, nie należy się zniechęcać, gdy zadaje mnóstwo pytań w stylu: „a dlaczego”?, „a co to”?, „a jak to wygląda”?, Takiej aktywnością malucha nie należy unikać, udzielając odpowiedzi rodzice powinni mieć świadomość, że właśnie w ten sposób najlepiej stymulować rozwój inteligencji emocjonalnej u dziecka. Ucz dziecko dostrzegać i akceptować wady- maluch musi wiedzieć, że nikt nie jest doskonały, a popełnienie błędów leży w ludzkiej naturze. Rodzice pod żadnym pozorem nie powinni wymagać od dziecka absolutnej perfekcji! Relacje wśród domowników zawsze powinny być oparte na szczerości- nie wolno okłamywać dziecka nawet „ dla dobra dziecka”. Wdrażanie malucha w sprawy rodzinne uczy go, jak radzić sobie ze stresem, rodzicom zaś pozwala uniknąć atmosfery napięcia                    i niedomówień, którą dziecko doskonale wyczuwa. Zachęcaj malucha do poznawania świata- pokaż, że rzeczywistość jest piękna, kryje w sobie wiele tajemnic. Zachęcaj je również do nawiązywania przyjaźni- znalezienie bliskiej osoby, doskonale wykształca w dziecku zdolności interpersonalne. Kształtuj wytrwałość dziecka- Nidy nie bagatelizuj pomysłów malucha, wspieraj gdy popada w rezygnacje lub frustrację. Ucz przy tym malucha prosić o pomoc oraz korzystać z niej w odpowiedni sposób. Dziecko powinno mieć świadomość, że każdy problem ma jakieś rozwiązywania, a sztuką jest znalezienie najlepszego wyjścia z sytuacji kryzysowej DEKALOG RODZICA: NIE SKRACAJ OKRESU DZIECIŃSTWA przez ograniczanie dziecku czasu na zabawę, spotkania z kolegami, odpoczynek. To sprzyja zdrowiu i uspokaja psychikę. Zajęcia dodatkowe planuj, tak by nie przeciążać ucznia nadmiarem obowiązków. DOSTRZEŻ I POCHWAL każdy oryginalny pomysł dziecka-to je zachęci do twórczej pracy. Krytykuj oszczędnie i zasłużenie. Unikaj porównywania do innych dzieci. STARAJ SIĘ JE UCZYĆ DOBRYCH, bezkonfliktowych relacji z rówieśnikami i osobami dorosłymi, pokazuj mu przykłady takich zachowań, tłumacz, dlaczego tak właśnie tak należy się zachować. OKAZUJ MU, ŻE OPTYMIZMEM PATRZYSZ NA JEGO PRZYSZŁOŚĆ zapewnij, że zawsze może na ciebie liczyć. Będzie czuło twoje psychiczne wsparcie i chętniej i słucha ewentualnych rad. NIE NISZCZ INDYWIDUALNOŚCI swojego dziecka, musisz zrozumieć =, że jest ono odrębnym człowiekiem. Nie obarczaj go swoimi niezrealizowanymi planami, marzeniami. To tylko tobie się wydaje, że wiesz lepiej, czego pragnie twoje dziecko. Zamiast zniechęcać je do realizowania własnych pragnień i planów , doradzaj, jak je urzeczywistnić i staraj się mu w tym pomóc. UCZ DZIECKO, że nie zawsze musi być górą w kontaktach z innymi ludźmi. Wytłumacz, że lepiej być skutecznym, niż mieć przewagę. NIE WYRĘCZAJ GO WE WSZYSTKIM. Musi doświadczyć na własnej skórze swoich wyborów i ich konsekwencji, nawet jeśli czasem są dla niego nieprzyjemne. ZNIECHĘCAJ DO ŚLEPEGO ULEGANIA MODZIE. Pokazuj, że prawdziwa atrakcyjność człowieka ma niewiele wspólnego z jego powierzchnością a znaczenie więcej ze sposobem bycia, kreatywnością, pogodą ducha, umiejętnością okazywania pozytywnych uczuć. NIE GDERAJ. Jeśli będziesz zamęczać dziecko nieustannymi wymówkami, będzie udawać głuchego. PAMIĘTAJ, ŻE CZAS POŚWIĘCONY DZIECKU ORAZ AUTENTYCZNE ZAINTERESOWANIE JEGO SPRAWAMI SĄ O WIELE CENNIEJSZE OD DROGIEJ ZABAWKI, UBRANIA CZY NAJBARDZIEJ NAWET ATRAKCYJNEGO PREZENTU.  Źródło: mamazone.pl

Przedszkole Nr 7

"Bolek i Lolek" w Koninie

Wsparcie prawnicze dla rodziców:

Michał Majewski - Radca Prawny Konin

porady z zakresu prawa rodzinnego

62-510 Konin, ul. Kolejowa 30

tel. 63-242-14-67